Deze tekst komt uit het Handboek Gevelisolatie of is daarop gebaseerd.

19 Controle

Naast controles op de gevelisolatiewerkzaamheden door de opzichter, de bouwkundig aannemer en het stukadoorsbedrijf zelf, worden in het kader van garantieregelingen of het KOMO-Procescertificaat ook nog controles uitgevoerd door IKOB-BKB BV of andere instellingen.

19.1 Interne kwaliteitsbewaking (IKB)

Foto: Deze controle wordt in dit hoofdstuk niet bedoeld.Het stukadoorsbedrijf is zelf verantwoordelijk dat de kwaliteit van zijn werk optimaal is en dat er conform de opdracht wordt gewerkt. Stukadoorsbedrijven met een KOMO-Procescertificaat zijn verplicht om deze kwaliteitsbewaking schriftelijk vast te leggen. In een 'dagboek' worden o.a. de op de bouw optredende problemen en andere, voor de kwaliteit van belang zijnde, zaken vastgelegd. Deze kwaliteitsbewaking wordt IKB genoemd. De stukadoorsploeg moet de IKB aan IKOB-BKB BV-controleurs (waarover later meer) kunnen tonen. Tevens dient de ploeg in het bezit te zijn van het technisch advies met details.

19.2 Externe kwaliteitsbewaking (EKB)

Hiervan bestaan de navolgende varianten:

19.2.1 KOMO-Procescertificaat

IKOB-BKB BV zal de werken van stukadoorsbedrijven met KOMO-Procescertificaat steekproefgewijs controleren. Zij controleren daarbij in principe of de betreffende stukadoorsbedrijven de eigen kwaliteit goed bewaken (IKB). Daarnaast worden de werken bij steekproef bezocht. Van deze controles wordt een rapport opgemaakt waarvan het stukadoorsbedrijf een afschrift ontvangt.

19.2.2 Projectmatige controles

Een projectmatige controle wordt veelal in opdracht van garantiegevers door een onafhankelijke controlerende instelling uitgevoerd. De controle wordt schriftelijk gerapporteerd aan de opdrachtgever van de projectmatige controle. De projectmatige controle bestond in 1995 uit drie onderdelen:

- Projectbeoordeling

Voor aanvang wordt het technisch advies met details beoordeeld. Hierbij wordt getoetst of dit voldoet aan de BRL en het betreffende KOMO-Attest. Afwijkingen worden kenbaar gemaakt en de aanpassingen worden wederom getoetst.

- Projectcontrole

Gedurende het werk worden bij steekproef de werkzaamheden gecontroleerd. Van de controle wordt een rapport opgemaakt waarvan de opdrachtgever, vaak (via) de bouwkundig aannemer, een rapport ontvangt. Er wordt bewaakt of onvolkomenheden worden opgelost.

- Eindinspectie en eindrapportage

Foto: IKOB-BKB BV-Inspecteur aan het werk.
Een eindinspectie is formeel niet hetzelfde als een oplevering tussen opdrachtgever en stukadoorsbedrijf. Na beŽindiging van de werkzaamheden wordt een eindinspectie uitgevoerd. De dan alsnog geconstateerde afwijkingen worden gerapporteerd. Hierbij wordt ook gelet op de voor de gevelisolatie belangrijke werkzaamheden van bouwkundig aannemer of derden. De in het eindinspectierapport genoemde punten dienen door het stukadoorsbedrijf (of soms de bouwkundig aannemer) worden hersteld/afgewerkt. Hierop kan eventueel opnieuw worden gecontroleerd. Daarna wordt een eindrapport opgesteld. Indien de herstelwerkzaamheden niet (juist) zijn uitgevoerd of dit niet aan de controlerende instelling wordt gemeld dan worden deze in het eindrapport opgenomen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de afgifte van de garantieverklaring.

Voorgesprek

In 1999 is aan deze drie onderdelen van de projectmatige controle een vierde element toegevoegd. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een voorgesprek op het werk plaats te vinden. Bij dit gesprek zijn minimaal aanwezig het stukadoorsbedrijf en de controlerende instelling, maar bij grotere projecten is de aanwezigheid van opzichter / opdrachtgever ook vaak raadzaam. In dit voorgesprek dienen alle zaken, het werk aangaande, doorgenomen te worden. Ook de controlerende instelling kan bij dit onderhoud aanwezig zijn, echter dat heeft dan kostenconsequenties.

Een projectmatige controle is verstrekkender, frequenter en duurder dan de controle uit hoofde van het KOMO-Procescertificaat. De kosten van projectmatige controle zijn vaak voor rekening van de garantiegevers of het stukadoorsbedrijf en worden veelal aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

19.3 Controlerende instellingen

De controle in verband met het KOMO-Procescertificaat wordt door IKOB-BKB BV uitgevoerd. De Garantiefonds Gevelisolatie werkt voor de projectmatige controle ook samen met IKOB-BKB BV. Op de werken die in haar garantieregeling zijn ingebracht komen dus alleen IKOB-BKB BV-controleurs. Verzekerd Keur B.V. *) controleert deels de werken zelf en deels worden de controlewerkzaamheden door IKOB-BKB BV uitgevoerd. Bij Centraal Beheer N.V. *) is het mogelijk dat i.p.v. IKOB-BKB BV het STS de controle op zich neemt. Bij twee laatstgenoemde garantiegevers is het dus mogelijk dat er controleurs van IKOB-BKB BV i.v.m. het KOMO-Procescertificaat als andere controleurs (STS of Verzekerd Keur B.V.) op het werk verschijnen. *) Centraal Beheer N.V. beeindigt haar gevelisolatiepolis per 31-12-1999. De afgegeven garantieverklaringen blijven geldig. Verzekerd keur is inmiddels failliet waardoor de door Verzekerd Keur afgegeven garantieverklaringen vaak geen waarde meer hebben.

19.4 Beoordelingsgrondslagen

De controles zijn gebaseerd op de BRL gevelisolatie, het bestek en tekeningen en/of het technische advies met details. Er wordt niet gecontroleerd op het uiterlijk van het werk (esthetica).

19.5 Verantwoordelijkheden

De controlerende instantie heeft een rapporterende taak. Zij is niet bevoegd om dwingende maatregelen op te leggen. Dit kan uiteraard wel door de opdrachtgever, de bouwkundig aannemer en in sommige gevallen de garantiegevers.

19.6 Kwaliteitscontrole door bouwkundig aannemer en opdrachtgever

De externe kwaliteitsbewaking vindt bij steekproef plaats. De uitvoerder en opzichter zijn vaker op het werk. De externe controles ontslaan bouwkundig aannemer of opdrachtgever dan ook niet van hun normale eigen controlerende taak. Zij kunnen bij twijfel overleggen met de externe controleurs.


Gevelisolatie-onderwerpen | Gevelisolatie-index | LSGI | Bedrijven-Instellingen | Startpagina | E-mail